Solidny Partner - Twój doradca w trudnych czasach

Strona główna »Zatrudnienie absolwenta

Składki na ubezpieczenie stażysty

Wkrótce planuję przyjąć do swojej firmy bezrobotnego stażystę na podstawie skierowania z urzędu pracy. Chciałbym wiedzieć, czy taki stażysta podlega ubezpieczeniom? Jeżeli tak, to czy ja będę zobowiązany odprowadzać za niego składki do ZUS?

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy

Autor: Odpowiedziała Alicja Fal

Dodano: 2008-12-10

Stażysta będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki za niego będzie odprowadzał podmiot kierujący na staż, a więc w tym przypadku powiatowy urząd pracy.

Podczas stażu bezrobotny nabywa umiejętności praktyczne przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą (art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.). Pracodawcy dość często korzystają z tej formy aktywizacji, gdyż przyjęcie na staż zawodowy osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w urzędzie pracy nie generuje dla firmy praktycznie żadnych kosztów.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a starostą według programu określonego w umowie. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu w miejscu pracy przysługuje stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ale wypłacane w całości przez starostę.

Zgodnie z ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.) osoba pobierająca stypendium w okresie odbywania stażu, na który skierowana została przez powiatowy urząd pracy, obowiązkowo podlega z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a także ubezpieczeniu wypadkowemu - pod warunkiem że nie ma innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Natomiast stażysta nie będzie podlegał ani obowiązkowo, ani też dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu.

Ponadto, jak wynika z ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz- nych (DzU nr 210, poz. 2135 ze zm.), bezrobotny skierowany na staż z powiatowego urzędu pracy, pobierający z tego tytułu stypendium, podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu bądź nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej.

Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających stypendium w okresie odbywania stażu jest zawsze podmiot kierujący. W omawianym przypadku będzie to więc powiatowy urząd pracy. A zatem pracodawca, u którego staż się odbywa, nie będzie zobowiązany do opłacania składek za bezrobotnego skierowanego na staż.

Powiatowy urząd pracy będzie musiał zgłosić stażystę pobierającego stypendium do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Zgłoszenia stażysty do ZUS płatnik składek powinien dokonać w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeniowego.

Ponadto powiatowy urząd pracy będzie zobowiązany co miesiąc naliczać, rozliczać i przekazywać do ZUS składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie wypadkowe. Składki te finansuje w całości ze środków własnych podmiot kierujący bezrobotnego na staż.

Jeśli zaś chodzi o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, to jest ona finansowana z dochodu stażysty. Przy czym naliczenia, poboru oraz opłacenia składki zdrowotnej do ZUS dokonuje także powiatowy urząd pracy.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia będzie stanowić kwota odpowiadająca wysokości pobieranego stypendium.

W najbliższych czasopismach: